دسته: تحلیل واریانس

معرفی انواع تحلیل واریانس و کاربرد آنها در تحقیقات علمی و آزمایشی

اندازه گیری های مکرر

اندازه گیری های مکرر یکی از روش های پیشرفته و کاربردی در تحقیقات آزمایشی است. محققین، برای بررسی اثرات طولانی مدت آزمایش خود، از روش اندازه گیری های مکرر استفاده می کنند. به عبارتی، گاهی محققین تجربی، مایل به بررسی این موضوع هستند که آیا اثر آزمایش آنها در بستر...

تحلیل کواریانس

تحلیل کواریانس یا آنکوا، یکی از روشهای بسیار پرکاربرد و مفیداست. در تحقیقات آزمایشی، این روش، کاربرد فراوان دارد. حذف اثر متغیر های همپراش، از امتیازات مهم تحلیل کواریانس بر روشهای تحلیل واریانس،  tوابسته و t اختلافی می باشد. محققین، با استفاده از تحلیل کواریانس، با اطمینان می توانند، تأثیر...

آنالیز واریانس

آنالیز واریانس یا تحلیل واریانس یکی از روش های پرکاربرد آماری است. هدف اصلی این روش آماری، مقایسه میانگین های چند گروه مستقل، در متغیر وابسته مورد نظر است. علاوه بر این، در تحلیل واریانس دو و چند راهه، روابط تعاملی بین متغیرهای مستقل، بر متغیر وابسته مورد بررسی قرا...

آنالیز واریانس چند راهه

آنالیز واریانس چند راهه روشی مفید و پرکاربرد، در تحقیقات توصیفی، آزمایشی و شبه آزمایشی است. برای بررسی تأثیر تعاملی متغیرهای مستقل(پیش بین) بر متغیر وابسته(ملاک) از روش آنالیز واریانس چندراهه استفاده می شود. در این نوع از تحلیل، از دو یا چند متغیر مستقل و از یک متغیر وابسته...