اندازه گیری های مکرر

اندازه گیری های مکرر یکی از روش های پیشرفته و کاربردی در تحقیقات آزمایشی است. محققین، برای بررسی اثرات طولانی مدت آزمایش خود، از روش اندازه گیری های مکرر استفاده می کنند. به عبارتی، گاهی محققین تجربی، مایل به بررسی این موضوع هستند که آیا اثر آزمایش آنها در بستر...