آنالیز واریانس چند راهه

آنالیز واریانس چند راهه روشی مفید و پرکاربرد، در تحقیقات توصیفی، آزمایشی و شبه آزمایشی است. برای بررسی تأثیر تعاملی متغیرهای مستقل(پیش بین) بر متغیر وابسته(ملاک) از روش آنالیز واریانس چندراهه استفاده می شود. در این نوع از تحلیل، از دو یا چند متغیر مستقل و از یک متغیر وابسته...