تحلیل رگرسیون خطی

تحلیل رگرسیون خطی یکی از روش های پیشرفته و پراهمیت آماری است. هدف اصلی رگرسیون خطی پیش بینی دقیق متغیر وابسته بر اساس متغیرهای مستقل می باشد. در صورت تأیید رگرسیون،می توان با فرمولی دقیق، متغیر وابسته را پیش بینی کرد. در رگرسیون خطی، مقیاس اندازه گیری متغیرها، باید فاصله...