آنالیز واریانس

آنالیز واریانس یا تحلیل واریانس یکی از روش های پرکاربرد آماری است. هدف اصلی این روش آماری، مقایسه میانگین های چند گروه مستقل، در متغیر وابسته مورد نظر است. علاوه بر این، در تحلیل واریانس دو و چند راهه، روابط تعاملی بین متغیرهای مستقل، بر متغیر وابسته مورد بررسی قرا...